Uvjeti Korištenja

Sljede?i Uvjeti obuhva?aju i razra?uju pravila kojima se ure?uje kori?tenje platforme sizzling-hot.org i usluga koje ona pru?a. Pravila i odredbe sadr?ane u ovom dokumentu ne mijenjaju se u cijelosti na ovoj internetskoj stranici i njezinim podstranicama i primjenjuju se na sve pojedince koji pregledavaju na?e internetske stranice.

Preambula

Prihvaćanje Uvjeta

U slu?aju da bilo koja klauzula ili segment ovih Uvjeta bude ispunjen nezadovoljstvom, pozivamo vas da prekinete interakciju s na?om web stranicom. ?in ustrajnosti u pregledavanju sizzling-hot.org tuma?it ?e se kao namjerna privola za na?e Uvjete kori?tenja. Nadalje, svako sljede?e kori?tenje lokacije ozna?ava sukladnost s ovim uvjetima. Posebno, ovdje navedeni Uvjeti bezuvjetno se primjenjuju na sve posjetitelje stranice bez iznimaka.

Nadalje, va?e kori?tenje na?e web stranice podjednako ozna?ava va?u spremnost na suradnju s na?im prikupljanjem odre?enih osobnih podataka potrebnih za izvr?enje na?ih usluga, odredbu za koju dajete svoj informirani i voljni pristanak. Daljnji uvid u specifi?nosti podataka koje prikupljamo i metode njihove obrade mo?ete dobiti iz na?e posve?ene Politike privatnosti.

Definicije

Svi primjeri zamjenica u prvom licu prisutni u ovom tekstu odnose se na sizzling-hot.org, zakonitog posjednika i operatera ove platforme. S druge strane, zamjenice i terminologije druge osobe, kao ?to su “korisnik” i “klijent,” ili njihovi sinonimi, odnose se na posjetitelje web-mjesta.

Zadnja promjena: listopad 11, 2023

Podru?nica Odricanje

Primarni cilj sizzling-hot.org je olak?ati igra?ima pronala?enje odgovaraju?eg online casino i kori?tenje ekskluzivnih prijedloga. Kockarnice koje smo iznijeli kao preporuke na na?oj platformi stoje kao na?i pridru?eni partneri, od kojih dobivamo provizije nakon uspje?nih preporuka klijenata. Kroz na?e opredjeljenje, tako?er nam je omogu?eno da pregovaramo i osiguramo prepoznatljive aran?mane za dobrobit na?ih klijenata, ?ime ih ugra?ujemo u na?e preporuke.

Trenutno, sama sizzling-hot.org ne funkcionira kao online casino. Izravan anga?man u aktivnostima kla?enja na na?oj platformi nije mogu?. Osim toga, sizzling-hot.org se suzdr?ava od obrade pla?anja, naknada ili prodaje ili proizvodnje softvera za kla?enje. Sve reference na kockarske usluge i casino igre koje se nalaze na na?oj web stranici pro?iruju se kroz suradnju s na?im casino partnerima.

Ako korisnik izrazi ?elju da iskoristi na?e usluge podudaranja s kockarnicama, o toj se namjeri mo?e obavijestiti aktiviranjem bilo kojeg od relevantnih gumba ili hiperveza koje su namjerno ugra?ene u na?u platformu. Slijedom toga, na?a platforma ?e pokazati niz ponuda za kupca. Ta se usluga pru?a bez povezanih naknada.

Korisnik zadr?ava potpunu diskreciju kako bi utvrdio ho?e li nastaviti s bilo kojim od internetskih kockarnica koje smo podr?ali i ho?e li iskoristiti bonuse koje nudimo. Sve odluke u tom pogledu spadaju isklju?ivo u podru?je primjene korisnika.

Nadalje, treba napomenuti da, osim gore navedenih ponuda, mo?emo ugraditi partnerske veze na druge proizvode i usluge na na?oj platformi, pod uvjetom da ih prosudimo relevantnima za na?u bazu korisnika. U slu?aju da korisnici slijede ove veze i naknadno potvrde kupnju, sizzling-hot.org ?e dobiti naknadu od odgovaraju?e web stranice ili poduze?a. Nagla?eno je da provizija koju primamo ne doprinosi Va?em financijskom tro?ku. Nijedna od partnerskih provizija koje primamo nije pod utjecajem va?ih rezultata kockanja. 

Kori?tenje web-mjesta

Na? stru?ni tim ostaje nepokolebljiv u svojoj predanosti stvaranju besprijekornog i zadovoljavaju?eg iskustva na web mjestu. Ipak, ne mo?emo svim korisnicima obe?ati posjet web-mjestu bez pogre?aka.

Zbog nepredvi?enih doga?aja, pogre?aka ili zahtjeva koji zahtijevaju hitno a?uriranje, mogu se pojaviti instance tijekom kojih sizzling-hot.org postaje nedostupan. Takvi prekidi mogu se pojaviti i tijekom propisanog odr?avanja internetske stranice.

Ponizno molimo za va?e razumijevanje i strpljenje dok marljivo radimo na uklju?ivanju daljnjih pobolj?anja na na?im stranicama, rje?avanju trenutnih tehnolo?kih problema i uvo?enju novih zna?ajki i usluga za pobolj?anje budu?ih iskustava. Izra?avamo iskrene isprike zbog neugodnosti koje mogu uzrokovati prekidi u radu na?e web stranice i #8217.

U slu?aju trenutnog odr?avanja, na? tim ?e ulo?iti maksimalne napore kako bi informirao korisnike o planiranim prekidima u radu. Ipak, zbog nagle pojave problema, zadr?avamo mogu?nost zaustavljanja pristupa sizzling-hot.org bez prethodne obavijesti na?im pokroviteljima.

Napomena: Imajte na umu da odabrane web stranice na?e web stranice mogu sadr?avati hiperveze ili druge materijale koji potje?u s drugih web stranica. Uklju?ivanje takvog sadr?aja namijenjeno je daljnjem oboga?ivanju na?ih korisnika i #8217; razumijevanju relevantnih tema ili proizvoda; me?utim, budu?i da je vlasni?tvo nad tim web stranicama tre?ih strana izvan na?eg dosega, to?nost, relevantnost ili sveobuhvatnost navedenog sadr?aja ne mo?e se jam?iti. Uklju?ivanje ili poveznice na takve resurse ne podrazumijeva odobrenje od strane sizzling-hot.org. Preporu?uje se da dubinsku analizu i istra?ivanje sadr?aja tre?ih strana provodite prema vlastitom naho?enju.

Nadalje, sizzling-hot.org ne snosi odgovornost za bilo kakve gubitke ili ?tete koje mogu nastati zbog poreme?aja u radu na?e web stranice ili kori?tenja bilo kojeg sadr?aja i linkova prisutnih na sizzling-hot.org.

Materijali za?ti?eni autorskim pravima

Sav tekst, k?d, vizuali, videozapisi ili alternativni materijali sadr?ani na sizzling-hot.org na?a su intelektualna sredstva, osim ako nije druga?ije nazna?eno. Bilo kakvi poku?aji posjetitelja web stranice da dupliciraju, pro?ire ili izmijene sadr?aj ove web stranice, bez obzira na to jesu li takve radnje poduzete za financijsku naknadu ili pro bono, strogo su zabranjeni.

Ako imate dobar razlog koji jam?i kori?tenje sadr?aja za?ti?enog autorskim pravima, iskreno zahtijevamo da prvo stupite u kontakt s nama, ?to nam omogu?uje da razmotrimo va? razlog. Zadr?avamo pravo potencijalno uskratiti autorizaciju za kori?tenje na?eg sadr?aja.

Ipak, ukoliko je namjera tiskati na?e internetske stranice za individualne, privatne svrhe, to Vam je dopu?teno.

Korisni?ki generirani sadr?aj na web stranici

Postoje razni na?ini na koje posjetitelji web stranice sizzling-hot.org mogu doprinijeti sadr?aju. Na primjer, to se mo?e dogoditi tijekom kori?tenja na?eg obrasca za kontakt kako biste pokrenuli vezu s nama dok unosite informacije na na?oj platformi za pronala?enje kasina ili kada se uklju?ite u mogu?e korisni?ke forume koje sizzling-hot.org mo?e izgraditi u budu?nosti. Pojedinci dobrovoljno pru?aju osobne podatke i dopunski sadr?aj u takvim slu?ajevima, ?to postaje podlo?no na?em pravu na zapo?ljavanje, obradu, zadr?avanje ili odlaganje.

Korisnici ovime odobravaju da sadr?aj dostavljen na ovaj na?in preuzima status materijala za?ti?enog autorskim pravima koji pripada sizzling-hot.org, ?ime nam se daju prava da ga tretiramo sli?no drugim intelektualnim svojstvima na na?oj web stranici u skladu s ovim prevladavaju?im Uvjetima navedenim u na?im Pravilima o privatnosti.

Osloba?anje od odgovornosti

Odri?emo se svake odgovornosti za mogu?e gubitke ili obveze, bilo da su izravno ili neizravno povezane sa sljede?im:

  1. Prekidi u dostupnosti web-mjesta, tehni?ki problemi ili drugi doga?aji povezani s web-mjestom sizzling-hot.org;
  2. Kori?tenje sizzling-hot.org u svrhu lociranja kasina, ili navigaciju gore navedenog, ili bilo koji od hiperlinkova sadr?anih na na?oj web stranici;
  3. Neto?nosti u sadr?aju, datiranim informacijama i bilo kojim drugim odstupanjima koja se odnose na sizzling-hot.org i vanjske web stranice s kojima smo povezani.

Izri?ito se podrazumijeva da se to osloba?anje od odgovornosti prote?e na cijelo podru?je primjene prethodno navedenih scenarija.

Izmjene

Na? tim zadr?ava ovlasti izmjene, brisanja ili osvje?avanja sadr?aja koji se nalazi na sizzling-hot.org, djelomi?no ili u potpunosti, uklju?uju?i ove Uvjete kori?tenja. Takve se izmjene mogu provesti uz prethodnu obavijest korisnicima internetske stranice o teku?im izmjenama ili bez nje.

Sve izmjene sadr?aja smatraju se u?inkovitima od trenutka njihove provedbe unutar domene sizzling-hot.org. U slu?aju da se ove izmjene provode dok ste aktivni na web stranici, one ?e se primjenjivati na va? naknadni posjet ili obnovu web stranice.

Ove izmjene sadr?aja obvezuju?e su za vas, bez obzira na to jeste li o njima obavije?teni. Nastavak va?eg kori?tenja sizzling-hot.org implicitno ozna?ava va? Ugovor s uvedenim izmjenama.

Upiti

Svi pojedinci koji posje?uju stranicu poti?u se da se obrate na?oj pozornosti na bilo kakve upite, primjedbe ili brige. Ovu akciju mo?ete poduzeti posjetom na?oj stranici Kontaktirajte nas.

Kori?tenje kola?i?a

U sljede?em odjeljku opisana je primjena kola?i?a na platformi sizzling-hot.org.

Kola?i?i su iznimno vrijedan alat za tvrtke koje upravljaju web stranicama. Ove umanjene tekstualne datoteke funkcioniraju kao jedinstveni identifikatori za svakog pojedinca koji koristi na?u platformu. Sukladno tome, oni poma?u na?em tehni?kom timu u pronala?enju korisni?kih obrazaca, identificiranju potencijalnih tehni?kih propusta ili strategiji budu?ih pobolj?anja web stranice.

Uglavnom koristimo kola?i?e koji se mogu kategorizirati u tri razli?ite podvrste, kao ?to je navedeno u nastavku.

Osnovni kola?i?i

Neophodni za redovito i neometano funkcioniranje na?e internetske stranice, ovi kola?i?i omogu?uju razli?ite usluge, kao ?to su zadr?avanje va?ih postavki pregledavanja, upravljanje vjerodajnicama za prijavu i omogu?avanje funkcionalnosti automatskog popunjavanja. Ako odlu?ite isklju?iti ove kola?i?e, odre?ene komponente na?e web stranice mo?da ne?e optimalno funkcionirati na va?em ure?aju, barem ne u skladu s izvornom namjerom sizzling-hot.org&#8217.

Kola?i?i Google Analyticsa

Nadalje, mo?emo anga?irati Google Analytics ili sli?ne kola?i?e kako bismo odredili trendove pona?anja u na?oj korisni?koj bazi. Iako to nije obavezno, uvidi prikupljeni kori?tenjem takvih kola?i?a mogu nas usmjeriti prema sadr?aju i tehni?kim pobolj?anjima. Kao rezultat toga, u budu?nosti korisnicima mo?emo pru?iti povi?en do?ivljaj pregledavanja. Va?no je napomenuti da informacije dobivene na ovaj na?in nisu kori?tene za izdvajanje pojedinih korisnika, ve? se koriste isklju?ivo za analizu posjetitelja koji dijele zajedni?ke osobine poput dobi, geografskog polo?aja i drugih.

Kola?i?i tre?e strane

Mo?emo koristiti dodatne kola?i?e tre?e strane na sizzling-hot.org koji poti?u besprijekornu povezanost izme?u na?e platforme i drugih web stranica koje upu?ujemo putem hiperveza u na?em sadr?aju.

Isklju?ivanje kola?i?a

Kola?i?i su u sr?i osiguravanja nesmetanog funkcioniranja web stranice sizzling-hot.org. Korisnike sna?no odvra?amo od deaktivacije kola?i?a jer to mo?e dovesti do suboptimalnog i ograni?enog iskustva pregledavanja. Ipak, imate pravo isklju?iti uporabu kola?i?a i isklju?iti neke ili sve navedene vrste kola?i?a.

Ako se ?elite suzdr?ati od kori?tenja kola?i?a, postavke se mogu prilagoditi u konfiguracijama va?eg preglednika i #8217 ili mo?ete odbiti kola?i?e putem sko?nog upita koji se mo?e pojaviti tijekom po?etnog posjeta web-mjestu ako se takav upit prika?e.

Nezakonite radnje

Svi korisnici stranice du?ni su pridr?avati se Uvjeta navedenih u ovom Ugovoru, koji ga u cijelosti obuhva?aju, kao i pridr?avati se svih va?e?ih zakonskih propisa prisutnih u njihovoj zemlji prebivali?ta tijekom njihovog anga?mana s sizzling-hot.org. 

Nadalje, pozivamo na?e korisnike da poka?u uljudno pona?anje i uljudnost prema svojim kolegama korisnicima suzdr?avaju?i se od kori?tenja uvredljivog jezika tijekom navigacije na?om platformom. Osim toga, posjetiteljima web-lokacije strogo je zabranjeno ?irenje svih potencijalno ?tetnih materijala, uklju?uju?i viruse, obmanjuju?e ili nepotpune informacije i sve druge informacije koje mogu nanijeti ?tetu nama ili na?oj zajednici korisnika.

U na?em svojstvu vlasnika sizzling-hot.org, zadr?avamo ovlasti za uklanjanje bilo kojeg sadr?aja koji odstupa od ovih navedenih Uvjeta. Osim toga, pojedincima za koje se utvrdi da su sudjelovali u uvredljivom pona?anju mo?e se zabraniti pristup na?oj internetskoj stranici u budu?nosti. U slu?aju da na? tim gaji sumnje da pona?anje korisnika i #8217 mo?e biti u suprotnosti sa zakonskim zahtjevima, zadr?avamo ovlast da kontaktiramo odgovaraju?e vlasti.

Scroll to Top