Pravila o privatnosti

U ovim Pravilima o privatnosti, mi smo naveli na?ine na koje sizzling-hot.org prikuplja odre?ene informacije od posjetitelja web stranice i kako se ti podaci kasnije pohranjuju, obra?uju i koriste. Prikupljamo samo osobne podatke na?ih korisnika kako bismo pru?ili uslugu kasina i podudaranja depozita, kao i odr?avanje i pobolj?anje ove web stranice. Osobni podaci korisnika prikupljaju' u skladu s najnovijim zakonima o za?titi podataka.

Uvod 

U odjeljcima koji slijede, pru?ili smo detaljne informacije o tome kako sizzling-hot.org prikuplja i obra?uje osobne podatke posjetitelja web mjesta, kao i na?a pravna opravdanja za ovo prikupljanje i obradu podataka. Osim toga, uklju?ili smo i poja?njenja o posebnim pravima na za?titu podataka na koja na?i korisnici imaju pravo.

Da biste bolje razumjeli ovu Politiku, poti?emo vas da se upoznate s pravnim pojmovima definiranim u nastavku.

Terminologija

 • Osobni podaci: Sve informacije i detalji o osobi koja se mo?e koristiti za njihovu potencijalnu identifikaciju. To uklju?uje pravni naziv, fizi?ke i elektroni?ke adrese, telefonski broj i druge atribute koji su dodatno opisani u ?lanku 4. stavku 1. Op?e uredbe o za?titi podataka.
 • Kontrolor podataka: Osoba, tvrtka ili drugi subjekt s ovlastima da odlu?i koje ?e se vrste osobnih podataka prikupljati, tko ?e ih obra?ivati i kako, te za koje ?e se podatke prikupljati. Kada je rije? o ovoj web stranici, sizzling-hot.org je voditelj obrade podataka.
 • Obra?iva? podataka: Organizacija ili osoba (osobe) koje je voditelj obrade imenovao da prikupljaju, obra?uju, pohranjuju ili na drugi na?in obra?uju osobne podatke korisnika? Web stranica mo?e raditi s mnogo razli?itih procesora podataka u isto vrijeme.
 • Obrada osobnih podataka: Krovni pojam za sve mogu?e operacije i manipulacije s korisni?kim podacima prikupljenim na web stranici. Popis mogu?ih operacija uklju?uje, ali nije ograni?en na pohranu podataka, prijenos, dijeljenje, izmjenu, brisanje i jo? mnogo toga.
 • GDPR: UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJE?A od 27. travnja 2016.? za?titi pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Metode prikupljanja osobnih podataka

Kako bismo na odgovaraju?i na?in pru?ili usluge koje prikazujemo na sizzling-hot.org i ispunili svoje zakonske obveze, moramo prikupiti neke osobne podatke od posjetitelja web stranice. U nastavku smo naveli razli?ite na?ine na koje nam korisnici prenose ove podatke:

 • Korisnici koji dobrovoljno dijele podatke putem kori?tenja web stranice:

Posjetitelji stranice naravno dijele neke od svojih osobnih podataka dok pregledavaju na?u web stranicu ili tra?e na?e usluge. Na primjer, ako korisnik preda na? obrazac za kontakt ili podnese zahtjev za bonus, mo?da ?e morati navesti svoje puno ime i adresu e-po?te. Uvijek tra?imo informirani pristanak na?ih klijenata prije nego' prikupe takvi podaci.

 • Korisnici koji dijele podatke u komunikaciji s sizzling-hot.org:

Nadalje, posjetitelji stranice mogu dobrovoljno pru?iti vi?e informacija kada se uklju?e u komunikaciju s sizzling-hot.org. Oni mogu ponuditi vi?e detalja o svojoj situaciji, iskustvo s na?im uslugama, i tako dalje dok razgovaraju na sizzling-hot.org putem na?eg obrasca za kontakt ili putem e-po?te, na primjer. Budu?i da korisnici pru?aju te informacije po vlastitom naho?enju, smatra se da su dane konsenzusom. Ako se neki od podataka koji se na ovaj na?in dijele s nama ne odnose na raspravu ili nisu potrebni za ispunjenje zahtjeva', sizzling-hot.org ne?e ga obraditi.

 • Dodatne informacije prikupljene putem kola?i?a:

Osim toga, kola?i?i koje koristimo na sizzling-hot.org mogu prikupiti vi?e informacija o posjetiteljima stranice. Kola?i?i mogu otkriti detalje kao ?to su lokacija, demografski podaci i postavke pregledavanja. Ove informacije ne koristimo kako bismo izdvojili odre?ene korisnike, ve? da bismo prou?ili na?u bazu klijenata i bolje razumjeli njihove potrebe kako bismo mogli pru?iti bolju uslugu u budu?nosti.

Razlozi za obradu osobnih podataka

Obrada osobnih podataka posjetitelja web mjesta' potrebna je kako bi sizzling-hot.org mogao isporu?iti svoju affiliate marketin?ku uslugu i povezati korisnike s odgovaraju?im online kockarnicama ili im odobriti pristup ekskluzivnim ponudama i bonusima. ?tovi?e, tako?er trebamo neke od na?ih korisni?kih podataka' prou?avanje performansi na?ih web stranica i planiranje tehni?kih pobolj?anja ili pobolj?anja sadr?aja? Uskla?eni smo s va?e?im zakonodavstvom o privatnosti u regijama u kojima djelujemo.

Kako bismo dodatno ilustrirali na?e potrebe za prikupljanjem podataka, ovdje su pravne osnove za prikupljanje i obradu osobnih podataka sizzling-hot.org se oslanja na:

 • Uspje?no pru?anje usluga: Zahtijevamo neke osnovne osobne podatke od na?ih kupaca kako bismo adekvatno ispunili na?e usluge, kao ?to je povezivanje s online casino ili pronala?enje aktivnih promotivnih ponuda.
 • Ispunjavanje zakonskih obveza: Neki zakoni, kao ?to je GDPR, na primjer, zahtijevaju da sizzling-hot.org kao Prikuplja? podataka prikuplja odre?ene informacije o posjetiteljima web mjesta.
 • Ostvarivanje na?ih legitimnih poslovnih interesa: Kao online poslovanje, tako?er imamo legitiman interes za odr?avanje kvalitete sizzling-hot.org web stranice i kontinuirano ga pobolj?avamo, za ?to prikupljamo neke tehni?ke i pregledavanje podataka od posjetitelja web stranice. Ti nam podaci poma?u u procjeni u?inkovitosti na?e internetske stranice.
 • Ostali oblici prikupljanja podataka uz pristanak: Osim gore navedenih slu?ajeva kori?tenja, korisnici tako?er mogu dijeliti druge osobne podatke s sizzling-hot.org uz svoj slobodno dani, informirani pristanak.

Imajte na umu da, iako sizzling-hot.org prikuplja podatke za ovu web stranicu, to nije procesor podataka. Mi ne ?uvamo bilo koji od na?ih kupaca? informacije o na?im site??s serverima. Umjesto toga, sve se informacije prenose na?im partnerima u kasinu tre?e strane kada korisnik zatra?i na?u uslugu podudaranja kasina. Ta kasina djeluju kao izvr?itelji obrade podataka kada klijent pristane s njima podijeliti svoje osobne podatke.

Ako postoji jo? ne?to ?to ?elite znati o prikupljanju i obradi osobnih podataka koji nisu obuhva?eni ovim dokumentom, molimo vas da pogledate kasino s kojim smo vas povezali, jer je to Obra?iva? podataka u va?em slu?aju.

Kori?tenje Va?ih osobnih podataka

Da bi na?a platforma ispravno funkcionirala i pru?ala visokokvalitetne usluge koje ogla?avamo, moramo prikupiti i koristiti neke od osobnih podataka posjetitelja na?e web stranice? 

Ovdje su razli?ite kategorije slu?ajeva uporabe za podatke prikupljene putem prethodno opisanih metoda: 

 • Povezivanje korisnika s online kockarnicama i posebnim ponudama: Moramo prikupiti i koristiti ime i e-po?tu' klijenata ako zatra?e na?u uslugu podudaranja kasina, budu?i da moramo prenijeti ove informacije na?im partnerima kako bi oni mogli pru?iti usluge kockanja i bonuse na?im klijentima.
 • Komunikacija s korisnikom: Kako bismo mogli odgovoriti na upite korisnika, trebamo ih podijeliti svoje kontaktne podatke s nama prilikom slanja obrasca Kontaktirajte nas.
 • Obavje?tavanje korisnika o promocijama: Ako je korisnik izri?ito pristao primati obavijesti o novim uslugama ili promotivnim ponudama, moramo obraditi njihove podatke kako bismo im poslali te informacije.
 • Istra?ivanje nadogradnje web stranica: sizzling-hot.org platforma tako?er treba pregledati i obraditi korisni?ke osobne podatke' kada se gleda u izvedbu web stranice. Koristimo ovaj vrijedan uvid kako bismo identificirali aspekte na?e web stranice koji se mogu dodatno pobolj?ati kako bismo u budu?nosti mogli pru?iti jo? zadovoljavaju?e iskustvo pregledavanja.

Kori?tenje kola?i?a

Kao i sve moderne web stranice, sizzling-hot.org se oslanja na kola?i?e kako bi identificirao korisnike i prou?io njihove postavke pregledavanja. Iako se te informacije ne koriste za pra?enje korisnika, poma?u nam da bolje razumijemo potrebe i preferencije na?ih klijenata? Kao rezultat toga, kola?i?i su neprocjenjiv alat na koji se na?e tehni?ko osoblje oslanja kako bi prona?li podru?ja za pobolj?anje na na?oj web stranici. 

Prilikom pregledavanja sizzling-hot.org, korisnici mogu nai?i na tri razli?ite vrste kola?i?a.

Trajni kola?i?i

Ovi bitni kola?i?i omogu?uju odre?ene zna?ajke na na?oj web stranici. Ako ih onemogu?ite, mo?da ?ete biti zaklju?ani iz nekih servisa ili sekcija web-mjesta, ?to bi negativno utjecalo na va?e iskustvo pregledavanja.

Kola?i?i Google Analyticsa

Platforma sizzling-hot.org tako?er mo?e koristiti kola?i?e Google Analytics kako bi dodatno prou?ila preferencije na?ih korisnika i pru?ila ugodnije iskustvo pregledavanja. Imajte na umu da prema na?em dogovoru s Googleom, potonji ne smije koristiti na?e korisni?ke podatke' za vlastite potrebe.

Kola?i?i tre?e strane

Na?a internetska stranica tako?er mo?e sadr?avati kola?i?e koji pripadaju na?im partnerima tre?e strane. Ovi kola?i?i poma?u pri prijelazu s na?e stranice na njihovu besprijekornu i pobolj?avaju va?e iskustvo s na?om stranicom.

Kako ?uvamo Osobne Podatke?

Nijedna informacija koju prikupimo od posjetitelja web stranice nije spremljena na cvr?anje-hot.org?'. Budu?i da mi nismo procesor podataka, nemamo potrebe za tim podacima. Umjesto toga, sve korisni?ke informacije prenose se na?im pridru?enim partnerima – online kockarnice sizzling-hot.org preporu?io je klijentu. Tvrtka ili tvrtke s kojima se kupac odlu?i anga?irati su one koje pohranjuju i obra?uju podatke'. 

Na?i partneri i dalje su predani pridr?avanju svih relevantnih zakona o privatnosti, bez obzira na to je li rije? o GDPR-u ili stranom ekvivalentu. Ipak, preporu?ujemo da na?i korisnici temeljito pregledaju svaki online' Pravila o privatnosti kako bi saznali vi?e, jer neke klauzule mo?da nisu iste kao uvjeti utvr?eni na sizzling-hot.org. 

Jesu Li Va?i Osobni Podaci Sigurni?

Kako bi na?im korisnicima pru?ili maksimalnu sigurnost, web stranica sizzling-hot.org zadovoljava najnovije sigurnosne zahtjeve na webu i ima valjani SSL certifikat za pravilno ?ifriranje korisni?kih podataka. 

?tovi?e, slijedimo vrlo stroge politike dijeljenja podataka i ne otkrivamo podatke na?ih kupaca' bilo kojoj neovla?tenoj tre?oj strani. Sva potencijalna razmjena podataka odvija se uz izri?it, informirani pristanak'. Ako legitimna tre?a strana, kao ?to je organizacija ili lokalne vlasti, zatra?i pristup va?im osobnim podacima, obvezujemo se da ?emo vas obavijestiti o tom razvoju doga?aja u razumnom roku i formalno dobiti va?u privolu, ako zakon to zahtijeva, prije dijeljenja va?ih podataka.

?to se ti?e sigurnosti podataka unutar sizzling-hot.org, strukturirali smo na? tijek rada na na?in koji osigurava da va?i Podaci prolaze kroz najmanji broj zaposlenika potrebnih za isporuku usluga koje tra?ite od nas. Osim toga, svi zaposlenici sizzling-hot.org su pod ugovorom o povjerljivosti i zakonski im je zabranjeno dijeliti bilo kakve detalje o na?im kupcima? Osobni podaci s bilo kim.

Ipak, u nekim okolnostima, sizzling-hot.org mo?e biti kontaktiran od strane tre?ih osoba sa zahtjevima za pristup osobnim podacima'. Na primjer, ako vlasti provode istragu koja uklju?uje jednog ili vi?e na?ih klijenata i zahtijevaju detalje o tim users?? iskustvo na sizzling-hot.org, mo?da ?emo morati da se pridr?avamo zakona i po?tujemo ovaj zahtjev. 

Me?utim, budite uvjereni da ?e osoblje sizzling-hot.org pa?ljivo istra?iti sve takve zahtjeve kako bi potvrdilo je li njihovo podrijetlo legitimno. Tako?er ?emo ispitati lokalne zakone kako bi se utvrdilo da li smo, u stvari, du?ni pridr?avati se ili ako na?a korisni?ka prava privatnosti podataka' nadma?uju zahtjev. Na?a krajnja namjera je za?tititi Osobne podatke koje korisnici dijele s nama u mjeri u kojoj to ?ine zakoni o za?titi podataka.

Tko ima pristup va?im osobnim podacima?

Kao ?to je prethodno spomenuto, sizzling-hot.org ?e uvijek obavijestiti kupce ako tre?a strana tra?i da vide njihove podatke i zatra?i njihovu suglasnost u svim slu?ajevima u kojima je potrebna suglasnost.

Ipak, savjetujemo vam da provjerite Pravila o privatnosti web-lokacija tre?ih strana koje koristite, ?ak i ako ste preusmjereni na njih s web-mjesta sizzling-hot.org, kako biste saznali kako obra?uju i dijele va?e podatke.

Imajte na umu da, osim sizzling-hot.org i na?ih partnera, postoji svibanj biti vi?e stranaka zakonski ovla?teni za pregled va?ih osobnih podataka. Na primjer, bilo koja hosting tvrtka s kojom sizzling-hot.org radi mo?e imati pravo pristupa va?im podacima kao dio tehni?kih zahtjeva za odr?avanje i funkcioniranje na?e web stranice. 

Ipak, sve strane koje imaju pristup va?im osobnim podacima pregledavaju ih i obra?uju u skladu s GDPR-om i bilo kojim drugim primjenjivim zakonima o privatnosti.

Koja Su Va?a Prava Na Za?titu Podataka?

Zakonodavstvo o privatnosti podataka poput GDPR-a i nekih njegovih stranih ekvivalenata daje svim korisnicima web stranica pravo na sljede?a prava:

 • Pravo na uvid u podatke: Korisnici imaju pravo vidjeti koje podatke sizzling-hot.org je prikupio od njih.
 • Pravo na izmjenu va?ih podataka: Klijenti tako?er imaju pravo promijeniti informacije sizzling-hot.org je zabilje?io o njima, ako je pogre?no spremljena ili treba a?urirati.
 • Pravo na ograni?avanje pristupa va?im podacima: Korisnici tako?er mogu zatra?iti da sizzling-hot.org ograni?i pristup njihovim osobnim podacima u posebnim okolnostima navedenim u GDPR-u. Na primjer, ako se klijent nalazi usred spora oko obrade podataka, mo?da ?ele da se njihovi podaci dr?e privatnim dok se ne donese odluka.
 • Pravo premje?tanja podataka: Klijenti tako?er mogu zatra?iti od kontrolora podataka da podijeli ili po?alje svoje podatke drugoj tre?oj strani koju su odabrali.
 • Pravo na brisanje podataka: Korisnici mogu zatra?iti da sizzling-hot.org izbri?e osobne podatke prikupljene o njima. Kada se pojavi takav zahtjev, tako?er moramo obavijestiti Obra?iva?e podataka s kojima sizzling-hot.org radi o zahtjevu tako da mogu izbrisati i vlastite kopije tih podataka.
 • Pravo na podno?enje prigovora na obradu podataka: Ako korisnici smatraju da ne?to nije u redu s na?inom na koji se njihovi podaci prikupljaju ili obra?uju, mogu podnijeti slu?benu pritu?bu nadle?nim tijelima.

Osim toga, korisnici web-mjesta mogu:

 • Odbiti pristanak na cvr?anje-hot.org??s Izjava o privatnosti i prikupljanje ili obradu podataka (iako, u ovom slu?aju, oni ne mogu koristiti na?e usluge);
 • sizzling-hot.org je predstavio kao legitimni interes za prikupljanje i obradu podataka ako mo?e dokazati da na?i razlozi ne nadma?uju njihova prava na privatnost.

Ako imate bilo kakvih drugih pitanja o ovim Pravilima o privatnosti, molimo ne ustru?avajte se kontaktirati nas. Mo?ete nas kontaktirati putem obrasca na na?oj stranici Kontaktirajte nas. Za pitanja obrade podataka preporu?ujemo da se obratite izravno internetskim kockarnicama s kojima smo vas povezali jer su one kvalificirane za obradu podataka.

Promjene pravila

U potpunosti zadr?avamo pravo izmjene sadr?aja ovih Pravila o privatnosti ili bilo kojih drugih odjeljaka i stranica sizzling-hot.org. Nastojat ?emo unaprijed obavijestiti klijente o nadolaze?im promjenama, ali neke izmjene i dopune mo?emo provesti i bez prethodne obavijesti. 

Promjene sadr?aja stupaju na snagu od trenutka kada su objavljene u?ivo na sizzling-hot.org, ili od va?eg sljede?eg posjeta web mjestu ako se dogodi da ste ve? na njemu kada se promjene provode. 

Bilo da rutinski provjeravate ovu Politiku za promjene ili ne, vaše daljnje korištenje naše web stranice označava vaš pristanak i pristanak na njih.

Scroll to Top